Tin xem nhiều

Thông báo của Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng

(ĐCSVN) - Để tạo điều kiện hỗ trợ các cơ quan báo chí tác nghiệp phục vụ Đại hội XIII của Đảng, Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng đề nghị các cơ quan báo chí, các phóng viên tác nghiệp tại Đại hội thực hiện một số nội dung sau: