Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lâm Bình góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững

Thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lâm Bình đã bám sát vào mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, chủ động xây dựng kế hoạch với NHCSXH cấp trên, tích cực tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận uỷ thác các cấp và Ủy ban nhân dân các xã trong việc rà soát, tổng hợp nhu cầu vốn kịp thời để đáp ứng nhu cầu vốn vay cho các đối tượng chính sách khác trên địa bàn.

Ngay từ đầu năm, đơn vị đã tập trung huy động nguồn vốn, trong đó chú trọng nguồn vốn do NHCSXH Trung ương cân đối, tổ chức tham mưu cho Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện phân khai chỉ tiêu vốn kịp thời; tập trung đầu tư cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội để làm tốt công tác uỷ thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, tập trung nâng cao chất lượng tín dụng, đảm bảo hoạt động của toàn đơn vị an toàn và hiệu quả. Kết quả cụ thể như sau: Tổng nguồn vốn thực hiện đến 31/12/2020 là: 305.359/305.359 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch giao năm 2020. Trong đó: Nguồn vốn cân đối từ NHCSXH Trung ương là: 287.032 triệu đồng, huy động tiết kiệm qua tổ, huy động các tổ chức, cá nhân là: 13.997 triệu đồng, nguồn vốn uỷ thác từ ngân chính sách tỉnh là: 2.300 triệu đồng, ngân sách huyện là: 2.030 triệu đồng.

Tổng doanh số cho vay lũy kế từ đầu năm là: 111.161 triệu đồng, với 2.816 lượt khách hàng vay vốn. Tổng doanh số thu nợ lũy kế từ đầu năm là: 98.426 triệu đồng. Tổng dư nợ cho vay các chương trình thực hiện đến 31/12/2020 là 291.362/291.414 triệu đồng đạt 99,98% kế hoạch năm 2020, tăng so với năm 2019 là: 12.679 triệu đồng, với 6.089 hộ còn dư nợ. Dư nợ xấu là: 191,6 triệu đồng, chiếm tỷ lệ là 0,065%/ tổng dư nợ. Trong đó: Nợ quá hạn 58,6 triệu đồng chiếm tỷ lệ: 0,02%/tổng dư nợ, giảm 0,2 triệu đồng so với năm 2019; nợ khoanh 133 triệu đồng chiếm tỷ lệ: 0,04%/tổng dư nợ, giảm 30 triệu đồng so với năm 2019. Huy động tiết kiệm thông qua Tổ TK&VV và huy động tiết kiệm dân cư là 13.974 triệu đồng đạt 100,16% kế hoạch được giao năm 2020. Thu lãi đạt 101,87% số lãi phải thu năm 2020. Thực hiện cho vay theo Nghị quyết số 12/2014/NQ-HĐND ngày 22/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất hàng hóa đối với một số cây trồng vật nuôi: Tổng dư nợ thực hiện đến 31/12/2020 đạt 22.801 triệu đồng, với 466 hộ vay vốn. Thực hiện cho vay chăn nuôi kết hợp xây dựng bể Biogas với tổng dư nợ thực hiện đến 31/12/2020 đạt 3.391 triệu đồng, với 99 hộ vay vốn.  Thực hiện cho vay xây dựng công trình nhà tiêu và hệ thống chuồng trại chăn nuôi tại các xã điểm xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 303/QĐ-UBND: Tổng dư nợ đạt 5.167 triệu đồng, với 608 hộ vay vốn.  Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, Quyết định 401/QĐ-TTG ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 22/6/2016 của UBND tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Kết quả, trong năm 2020, UBND huyện đã chuyển 500 triệu đồng ủy thác sang NHCSXH huyện để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, đạt 100% kế hoạch giao; nâng tổng số tiền ủy thác sang NHCSXH đạt 2.044 triệu đồng. Các chương trình cho vay khẳng định sự phù hợp giữa chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ với tình hình thực tế tại địa bàn. Các đối tượng yếu thế như hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ thiếu vốn để tạo việc làm được đầu tư cho vay với lãi suất thấp để sản xuất kinh doanh, học tập và cải thiện đời sống. Ngoài ra, nguồn vốn tín dụng ưu đãi giúp cho nhiều hộ nghèo, hộ có công với cách mạng được vay để đi xuất khẩu lao động mang lại thu nhập cho gia đình; giúp hàng trăm hộ có nhà ở tạm bợ xây nhà để ổn định cuộc sống.

Nguồn vốn tín dụng chính sách được đầu tư kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng đã góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, nguồn vốn đã giúp cho 5.687 lượt hộ nghèo, 1.372 hộ cận nghèo và 460 hộ mới thoát nghèo có thêm việc làm tăng thu nhập; tạo điều kiện cho 116 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để trang trải các nhu cầu thiết yếu phục vụ cho học tập; xây dựng được trên 2.226 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn... Hoạt động tín dụng chính sách đã góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước đã đề ra, tập trung phát triển nguồn lực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của huyện.

Hà Khánh

Tin cùng chuyên mục