Tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026, tại huyện Lâm Bình

Trong 3 ngày 4-6/5/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang, đã tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026; tại các xã Phúc Yên, Xuân Lập, Khuôn Hà, Bình An và xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình. Đơn vị bầu cử số 2 gồm có các đồng chí: Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang. Chẩu Văn Huấn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thủ trưởng Cơ quan - Tổ chức nội vụ huyện Lâm Bình; Phạm Xuân Thùy, Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y, Dược, Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang.

Quang cảnh hội nghị

Tại các xã Phúc Yên, Xuân Lập, Khuôn Hà, Bình An và xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình. Sau khi nghe đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh báo cáo tóm tắt tiểu sử những người là ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XIX; các ứng cử viên là đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX trình bày Chương trình hành động của mình. Đồng thời nêu rõ một số nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể bám sát yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan nơi các ứng cử viên công tác, nếu được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các Ứng cử viên tại hội nghị

Trình bày chương trình hành động của mình, 3 ứng cử viên đều thể hiện rõ khát vọng, mong muốn được đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh của tỉnh. Trong đó, không ngừng nỗ lực xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự “của dân, do dân, vì dân”, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; phát huy dân chủ, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, luôn sâu sát với cơ sở để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri, lắng nghe, tiếp thu đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri và chính quyền địa phương. Tổng hợp, phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Tại các hội nghị tiếp xúc, giữa cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Sau khi được nghe chương trình hành động của các ứng cử viên, cử tri các xã Phúc Yên, Xuân Lập, Khuôn Hà và xã Bình An đã bày tỏ sự kỳ vọng, tâm tư của mình đến các ứng viên.

Cử tri xã Phúc Yên tham ra ý kiến

Theo đó cử tri xã Phúc Yên đã bày tỏ một số nội dung như: Nhà nước có nguồn vốn nâng cấp cải tạo một số tuyến đường trên địa bàn xã, nhất là tuyến đường đi từ trung tâm huyện Lâm Bình vào xã Phúc Yên. Quan tâm đến sự nghiệp giáo dục, cơ sở vật chất tại các đơn vị trường học, công tác cán bộ. Quan tâm đời sống của nhân dân, tạo điều kiện để nhân dân phát triển kinh tế…

Cử tri xã Xuân Lập tham ra ý kiến

Cử tri xã Xuân Lập mong muốn một số ý kiến như: Quan tâm mở tuyến đường từ xã Xuân Lập đi sang tỉnh Hà Giang, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân được giao thương, buôn bán phát triển kinh tế. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ giáo viên ở cơ sở.

Cử tri xã Khuôn Hà tham ra ý kiến

Tại xã Khuôn Hà một số cử tri cũng nêu lên những ý kiến, đề nghị như: Quan tâm phát triển du lịch gắn liền với việc giữ gìn, bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc; quan tâm đầu tư xây dựng đường giao thông nội đồng vào các khu sản xuất, chăm lo các lĩnh vực văn hoá xã hội, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội.

Cử tri xã Bình An tham ra ý kiến

Tại xã Bình An cử tri cũng nêu lên những ý kiến, đề nghị; Nhà nước có nguồn vốn hỗ trợ để nhân dân phát triển chăn nuôi, sản xuất hàng hóa gắn với giảm nghèo, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Các ứng cử viên nếu đắc cử sẽ quan tâm thực hiện đúng chương trình hành động của mình; nâng cao trách nhiệm của người đại biểu HĐND trong tham mưu xây dựng ban hành các nghị quyết có hiệu quả, phù hợp với từng vùng, miền của tỉnh.

Cử tri xã Hồng Quang tham ra ý kiến

Cử tri xã Hồng Quang đánh giá cao các chương trình hành động mà các ứng cử viên đã trình bày trước cử tri. Các chương trình hành động sát với thực tế, có mối liên hệ chặt chẽ với cử tri và nhân dân. Cử tri mong muốn các ứng cử viên sẽ thực hiện đúng chương trình hành động của mình khi được bầu là đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Cử tri cũng gửi gắm một số tâm tư như: Tiếp tục quan tâm phát triển kinh tế xã hội vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Xây dựng một số tuyến đường phục vụ sản xuất, đi lại của nhân dân, xây dựng cơ sở trường lớp học. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Vấn đề giao đất giao rừng cho người dân. Tạo việc làm cho sinh viên sau khi ra trường…

Đồng chí Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang

Tại các điểm tiếp xúc cử chi, thay mặt các ứng cử viên; đồng chí Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang. Đã trân trọng trước những tình cảm, sự quan tâm của cử tri dành cho các ứng cử viên. Đồng thời khẳng định, những tình cảm quý báu này sẽ là động lực để mỗi ứng cử viên nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa mới sẽ luôn nỗ lực rèn luyện, phấn đấu để hoàn thành và hoàn thành tốt nhất vai trò của người đại biểu dân cử; không ngừng học tập, rèn luyện đáp ứng tiêu chuẩn của người đại biểu; thường xuyên, liên tục nêu gương, làm gương toàn diện trong các mối quan hệ công tác và cuộc sống, trong phong cách lãnh đạo, chỉ đạo, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, xứng đáng với niềm tin tưởng, sự mong đợi, kỳ vọng của nhân dân, thực sự là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, hết lòng phấn đấu vì hạnh phúc, ấm no của nhân dân, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.

Trung Kiên

Tin cùng chuyên mục