“Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh-giá trị trường tồn cùng thời gian (19/12/1946-19/12/2020)

Ba tuần sau ngày tuyên bố độc lập, thực dân Pháp đã nổ súng xâm lược ở Nam Bộ. Nhằm cứu vãn tình thế, Chính phủ ta đã nhân nhượng và ký với Chính phủ Pháp Hiệp định sơ bộ 6-3 và Tạm ước 14-9, nhưng với mưu đồ cướp nước ta một lần nữa, thực dân Pháp ngày càng đẩy mạnh các hoạt động quân sự của chúng.

Trước những hoạt động trắng trợn của thực dân Pháp, đêm 19-12-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Người vạch trần dã tâm xâm lược của thực dân Pháp, khẳng định ý chí quyết tâm của cả dân tộc ta là: “Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ... Dù phải gian lao kháng chiến, nhưng với một lòng kiên quyết hy sinh, thắng lợi nhất định về dân tộc ta!”[i]. Đó là lời kêu gọi cứu nước khẩn thiết hiện nay của Tổ quốc, là lời hịch của ông cha ta vang vọng tự ngàn xưa, là nghĩa vụ thiêng liêng của chúng ta đối với muôn đời con cháu.

Lời kêu gọi của Người rất ngắn gọn, súc tích và đã vạch trần dã tâm xâm lược của thực dân Pháp, trình bày lập trường và nguyện vọng thiết tha với hòa bình của dân tộc ta.Với một ý chí “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tiếng gọi của non sông đất nước, là lời hiệu triệu của những người Việt Nam yêu nước, khơi dậy mạnh mẽ tình yêu Tổ quốc, chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ của người Việt Nam, là một bản cương lĩnh kháng chiến mang tính khái quát cao, chứa đựng tư tưởng, quan điểm, đường lối chiến tranh nhân dân, toàn dân đánh giặc lâu dài, tự lực cánh sinh và nhất định thắng lợi.

Đáp lại lời kêu gọi thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cả dân tộc ta đã nhất tề đứng lên kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Cũng từ đó, ngày 19-12 trở thành Ngày toàn quốc kháng chiến.

 Rõ ràng nếu chỉ “vì lợi ích của Đảng”, của “hệ tư tưởng” mà không vì lợi ích của dân tộc, vì lợi ích của nhân dân thì làm sao Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta lại được nhân dân tin theo, ủng hộ để làm nên những chiến thắng vĩ đại. Nếu không vì lợi ích của quốc gia, dân tộc, không vì cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân thì Đảng ta đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh càng không thể đưa đất nước Việt Nam từ một nước bị thực dân và đế quốc xâm chiếm, từ một dân tộc bị nô lệ, trở thành một quốc gia độc lập, thống nhất, có đầy đủ chủ quyền được quốc tế thừa nhận.

Trải qua 74 năm kể từ khi ra đời, “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn vẹn nguyên giá trị cho đến hôm nay và mai sau, đó là giá trị của niềm tin tất thắng, là ý thức sâu sắc giá trị độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, phấn đấu vì mục tiêu nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

                  Trần Phương Linh

Khoa Lý luận cơ sở, Trường chính trị tỉnh

[i] HCMTTT, NXB CTQG, H.2011, t.4, tr.534

Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục