Đảng bộ huyện Lâm Bình chú trọng công tác xây dựng Đảng tạo nền tảng vững chắc để kinh tế - xã hội phát triển

Với những kết quả nổi bật sau 10 năm thành lập huyện, đã khẳng định vai trò quan trọng của Đảng bộ huyện Lâm Bình trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Trong đó, công tác xây dựng chi, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh đã tạo nền tảng vững chắc để kinh tế- xã hội phát triển.

Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ huyện Lâm Bình luôn xác định vị trí đặc biệt quan trọng là công tác chính trị tư tưởng, do vậy Huyện ủy đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo việc đẩy mạnh công tác giáo dục, nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phổ biến, quán triệt sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là đảng viên mới kết nạp. Từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, giảng viên Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; thường xuyên củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ; đến năm 2020, toàn huyện có 18 báo cáo viên cấp huyện; 12 báo cáo viên cấp cơ sở; 142 tuyên truyền viên cơ sở. Về công tác lãnh đạo, định hướng công tác thông tin, truyền thông, trong 10 năm qua, Huyện ủy Lâm Bình đã tổ chức trên 6.500 hội nghị quán triệt chỉ thị, nghị quyết, thông tin thời sự, tuyên truyền tại các chi, đảng bộ cơ sở và chi bộ dưới cơ sở cho hơn 500.000 lượt người nghe.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cánh Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên trong mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đã trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cá nhân, tổ chức trên địa bàn toàn huyện; từ năm 2011 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã biểu dương 51 tập thể và 126 cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, đã nêu cao tính tiền phong gương mẫu của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, trong tự phê bình và phê bình, ngăn chặn kịp thời tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Bên cạnh đó, Huyện ủy Lâm Bình đã triển khai và thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương về công tác cán bộ. Trọng tâm là thực hiện thí điểm mô hình Bí thư Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; bố trí, sắp xếp 8/8 Bí thư Đảng ủy xã không phải người địa phương; hợp nhất một số cơ quan, đơn vị tương đồng về chức năng, nhiệm vụ, như: Hợp nhất Ban Tổ chức Huyện ủy với Phòng Nội vụ thành Cơ quan Tổ chức - Nội vụ; Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy với Thanh tra huyện thành Cơ quan Ủy ban Kiểm tra – Thanh tra huyện; Văn phòng Huyện ủy với Văn phòng HĐND&UBND huyện thành Văn phòng huyện; sáp nhập 12 thôn, giảm từ 76 thôn xuống còn 70 thôn; sắp xếp, dồn ghép giảm 43 điểm trường; tinh giảm 21 biên chế… bước đầu đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, góp phần tiết kiệm cho ngân sách.

Cùng với đó, Huyện ủy Lâm Bình còn thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên và phát triển đảng viên mới, chú trọng phát triển đảng viên mới ở những nơi ít đảng viên, dân tộc ít người, trong tổ chức tôn giáo. Triển khai nhiều giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý, đảm bảo có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, ý thức tổ chức, kỷ luật cao, có năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao, gắn bó mật thiết với Nhân dân. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ nữ, cán bộ trẻ, dân tộc thiểu số, cán bộ cơ sở. Giai đoạn 2011 - 2020 thành lập mới 20 chi bộ. Hằng năm 99,6% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó trên 81,5% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác phát triển, quản lý, nâng cao chất lượng đảng viên được quan tâm chỉ đạo; trong 10 năm qua, huyện đã bồi dưỡng, kết nạp được 1.103 đảng viên, nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ huyện từ 1.939 đảng viên năm 2011 tăng lên 2.790 đảng viên tính đến tháng 12/2020. Ban Thường vụ Huyện ủy luôn quan tâm chỉ đạo việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên trên tinh thần quán triệt các văn bản hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và Tỉnh ủy. Việc khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên được gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Toàn cảnh khu trung tâm huyện Lâm Bình sau 10 năm thành lập

Với những kết quả nổi bật sau 10 năm thành lập huyện, đã khẳng định vai trò quan trọng của Đảng bộ huyện Lâm Bình trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân. Qua đó, tạo động lực để Đảng bộ huyện Lâm Bình tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đội ngũ cán bộ, đảng viên để xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh. Từ đó, phấn đấu xây dựng huyện Lâm Bình phát triển giau đẹp, văn minh./.

Hà Khánh

Tin cùng chuyên mục