Lĩnh vực: Tất cả
1Thủ tục Công nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa” và tương đương
2Thủ tục Công nhận “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương
3Thủ tục Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”
4Thủ tục Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”
5Thủ tục Cấp giấy phép kinh doanh karaoke
6Thủ tục Phê duyệt phương án khai thác rừng theo phương thức khai thác chính, khai thác gỗ phục vụ cho nhu cầu hàng năm từ rừng tự nhiên
7Thủ tục Cấp phép khai thác chính gỗ rừng tự nhiên cho chủ rừng là hộ gia đình
8Thủ tục Cấp phép khai thác gỗ rừng tự nhiên phục vụ nhu cầu hàng năm cho chủ rừng là hộ gia đình
9Thủ tục Cấp phép khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại cho chủ rừng là hộ gia đình
10Thủ tục Đăng ký khai thác tận dụng trên diện tích giải phóng mặt bằng để xây dựng công trình hoặc sử dụng vào mục đích khác đối với chủ rừng là hộ gia đình
11Thủ tục Đăng ký khai thác tận dụng trong quá trình thực hiện các biện pháp lâm sinh đối với rừng tự nhiên
12Thủ tục Đăng ký khai thác tận dụng những cấy gỗ đứng đã chết khô, chết cháy, cây đổ gãy và tận thu các loại gỗ nằm, gốc rễ, cành nhánh đối với gỗ rừng tự nhiên hoặc rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại
13Thủ tục Cấp phép khai thác các loại lâm sản ngoài gỗ, tre nứa trong rừng tự nhiên, rừng trồng (trừ phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng) cho chủ rừng là hộ gia đình
14Thủ tục Hỗ trợ đầu tư trồng rừng đối với hộ gia đình (hỗ trợ trước)
15Thủ tục Hỗ trợ trồng rừng sau đầu tư đối với hộ gia đình
16Thủ tục Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển trong tỉnh
17Thủ tục Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển trong tỉnh
18Thủ tục Công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn
19Thủ tục Cho phép thành lập hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn
20Thủ tục Phê duyệt điều lệ hội đối với hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn